សេវាកម្មកម្ចីរបស់យើងនៅកម្ពុជា

កម្ចីខ្មែរររុងរឿងមានសេវាផ្តល់ជូនជម្រើសប្រាក់កម្ចីជាច្រើនប្រភេទ។

កម្ចីអាជីវកម្ម

សេវាកម្មកម្ចីអាជីវកម្មគឺជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចទុកចិត្តបានរបស់អ្នកដើម្បីពង្រីក បង្កើតថ្មី ឬ គ្រាន់តែត្រូវការការជំរុញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ឥណទានសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់បញ្ហា ប្រឈម និងតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម។

ប្រាក់កម្ចីគេហដ្ឋាន

យើងផ្តល់អាទិភាពដល់ដំណើរការទិញផ្ទះមានភាពងាយស្រួល ដើម្បីធានាថាអ្នកកាន់តែខិតទៅជិតកូនសោរទៅកាន់ផ្ទះថ្មីរបស់អស់លោកអ្នក

ប្រាក់កម្ចីរថយន្ត

សេវាកម្មប្រាក់កម្ចីទិញរថយន្តរបស់យើងជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវអស់លោកអ្នកឱ្យទៅជាម្ចាស់យាន យន្តដែលអស់លោកអ្នកតែងតែប្រាថ្នាចង់បាន។

ប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយងាយស្រួលសម្រាប់តម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុភ្លាមៗ។

ប្រាក់កម្ចីកសិកម្ម

សេវាកម្មកម្ចីកសិកម្មរបស់យើងមានគោលបំណងរៀបចំឡើងជាពិសេសដើម្បីគាំទ្រដល់កសិករ និងអាជីវកម្មកសិកម្ម

ប្រាក់កម្ចីរហ័ស

ជាមួយនឹងកម្ចីរហ័ស អ្នកមិនចាំបាច់រង់ចាំដំណើរការក្នុងការអនុម័តយូរនោះទេ។

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង?

យើងផ្តល់ដំណោះស្រាយផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុដែលជាអាទិភាពទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកជាមួយបទពិសោធន៏ដ៏រលូន។

ដំណោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួន

លក្ខខណ្ឌប្រាក់កម្ចី និងការទូទាត់សងតាមតម្រូវការសម្រាប់តម្រូវការជាក់លាក់របស់លោកអ្នក។

ការអនុម័តរហ័ស

ដំណើរការកាន់តែរលូនជាមួយការអនុម័តផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឆាប់រហ័ស។

ពាក្យស្នើសុំសាមញ្ញ

ដំណើរការដែលមានភាពសាមញ្ញ និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់។

ទទួលបានប្រាក់កម្ចីតាមរយៈ 3 ជំហានសាមញ្ញៗ:

មានការផ្តល់ជូននូវកម្ចីជាច្រើនប្រភេទ ជ្រើសរើសកញ្ចប់ប្រាក់កម្ចីទៅតាមតម្រូវការរបស់ អស់លោកអ្នក នៅប្រាក់កម្ចីខ្មែររុងរឿង។ 

ដាក់ស្នើឯកសារចាំបាច់ និងព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់ការអនុម័តប្រាក់កម្ចី

កម្ចីដែលមានដែនកំណត់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ។

ខ្ចីប្រាក់កម្ចីរបស់យើងឥឡូវនេះ ហើយអស់លោកអ្នក អាចបង់ប្រាក់ពេលក្រោយជាមួយនឹង ផែនការបង់ប្រាក់ដែលអាចបត់បែនបាន។

កម្ចីដែលមានដែនកំណត់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ។

អាចទទួលបានប្រាក់របស់អស់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។

កម្ចីដែលមានដែនកំណត់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ។

loan conversation

ទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្ល

0 +

ដែលមានអតិថិជនសរុប 200នាក់ជាង

0 +

ដែលមានអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសរុប 40នាក់ជាង

ទំនាក់ទំនង

ប្រាក់កម្ចីខ្មែររុងរឿង។

ជាមួយនឹងទីផ្សារជាង 10 ឆ្នាំ យើងនាំមកនូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ។ 

ការរុករក

© 2013-2024 All Rights Reserved by khmerprosperityloan.com