ទទួលបានប្រាក់កម្ចីរបស់លោកអ្នកក្នុង 3 ជំហានងាយៗ៖

Get your loan approved in 3 steps​

check eligibility

ជ្រើសរើសចំនួនប្រាក់កម្ចីដែលលោកអ្នកចង់បាន ពិនិត្យមើលសិទ្ធិរបស់លោកអ្នក ហើយទទួលបានចំនួនប្រាក់កម្ចីភ្លាមៗ។

submit document icon

ផ្តល់ឯកសាររបស់លោកអ្នក ឆ្លើយសំណួរមួយចំនួន និងទទួលបានប្រាក់កម្ចីភ្លាមៗ។

verified icon

ទទួលបានការយល់ព្រមផ្តល់កម្ចីក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង ហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីរបស់លោកអ្នកភ្លាមៗ។

កម្ចីរហូតដល់ 5 លានដុល្លារ

បរិមាណប្រាក់កម្ចីដ៏ធំ

ពី 6.99%

ការផ្តល់ជូនការប្រាក់ទាប

ដំណើរការក្នុងរយៈ 24 ម៉ោង

ពាក្យស្នើសុំមានភាពរហ័ស ​​និងងាយស្រួល

អ្វីដែលអតិថិជនរបស់យើងនិយាយពីយើង

What our customers say​

loan testimonial

Making dreams a reality!

"Khmer Prosperity understood my dream and became its backbone. Expanding my business felt so seamless. Kudos to the amazing team!"

Rithy Khim

ភ្នំពេញ
testimonial

Fast Approval and Trusted Brand

"Starting a restaurant was a dream. Khmer Prosperity made it reality. Every meal served there is a testament to their trust in me!"

Sreypov Ngoun

ភ្នំពេញ
testimonial

My Only Business Supporter

"An exceptional experience! No hidden surprises, just genuine support. My business has soared, all thanks to them!"

Chantha Suon

ភ្នំពេញ

ទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្ល

0 +

ដែលមានអតិថិជនសរុប 200នាក់ជាង

0 +

ដែលមានអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសរុប 40នាក់ជាង

ទំនាក់ទំនង

ប្រាក់កម្ចីខ្មែររុងរឿង។

ជាមួយនឹងទីផ្សារជាង 10 ឆ្នាំ យើងនាំមកនូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ។ 

ការរុករក

© 2013-2024 All Rights Reserved by khmerprosperityloan.com